Paradepaadje 2017
aradepaadje Kunst & Cultuur
Overnachten Als u tijdens Paradepaadje wilt overnachten om de volgende dag nog meer te zien en te beleven, kan dat op deze locaties: Bozum - www.nijwybranda.com - appartementen, blokhutten Bozum - www.gerbrandy-state.nl - B&B Lutkewierum - www.lytsewierrum.nl - B&B Itens - www.despieker.nl - B&B Wommels - www.vakantiefriesland.info - Boerderij ‘De Stapert’ Dearsum - www.dewynmole.nl - B&B Poppenwier - www.marsherne.nl - vakantiehuisjes Easterein - www.elfstedenstate.nl - B&B Friesland groepsaccommodatie - www.bungalowparkoverzicht.nl/vakantieparken/friesland Camperen kan ook: Oosterlittens - Camping ‘It Kruswetter’ - www.it-kruswetter.nl Bozum - www.nijwybranda.nl Britswert - minicamping ‘De Greidhoeke’ - www.boerderijvakanties.nl  Dearsum - www.dewynmole.nl - minicamping Loënga (bij Sneek) - www.campingpasveer.nl Reahûs/Roodhuis - www.campingdefinne.nl Meilahuzen - www.hetkleineparadijs.nl
Camping Nij Wybranda, Boazum Kamer in de B&B van Lytsewierrum Het vakantiehuis van boerderij De Stapert in Wommels Kamer van B&B De Spieker in Itens De Gerbrandy State in Boazum Vakantiehuisjes Marsherne, Poppenwier Elfstedenstate in Easterein, kamer Workum Paradepaadje op Pad Paradepaadje Info 2017 Helpers Extra Archief Camping ‘It Kruswetter’ in Oosterlittens